ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  Εκτύπωση

Η Athina Rent A Car η οποία ενοικιάζει και που στο υπόλοιπο αυτού του συμβολαίου θα αποκαλείται (εκμισθωτής) με το παρόν συμβόλαιο ενοικιάζει σ’αυτόν που το υπογράφει και που στο εξής θα αποκαλείται μισθωτής το αυτοκίνητο της εκμισθώτριας για το οποίο γίνεται λόγος στο παρόν κείμενο και στην πίσω σελίδα. Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.
Ο μισθωτής θα επιστρέψει το εν λόγω αυτοκίνητο με όλους τους τροχούς και τα εξαρτήματα που το συνοδεύουν στο σταθμό της εκμισθώτριας στην πόλη όπου ενοικιάστηκε.
Η επιστροφή θα γίνει στον καθοριζόμενο χρόνο του συμβολαίου ή διαφορετικά στον χρόνο και στον τόπο που καθορίζεται στην πίσω σελίδα ή ακόμα και νωρίτερα μετά από αίτηση της εκμισθώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά επιστραφούν με φθορά από αιτία άλλη εκτός της συνηθισμένης χρήσης τους ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στην εκμισθώτρια την αξία τους μιας και η ασφάλεια δεν τα καλύπτει.
Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση και αφού το βρήκε της αρεσκείας του, αποδέχθηκε να επιβαρύνει τον ίδιο η αξία της βενζίνης που θα καταναλωθεί κατά την ενοικίαση. Μετά την πάροδο της ημέρας και ώρας κατά την οποία έπρεπε να επιστραφεί το όχημα στην εκμισθώτρια, η κατοχή του είναι παράνομη και αυθαίρετη με όλες τις σχετικές ποινικές και αστικές κυρώσεις του νόμου. Σ’αυτή την περίπτωση ο μισθωτής δεν μπορεί να επικαλεστεί ως πρόφαση την άγνοιά του για τις ποινικές και αστικές συνέπειες του νόμου. Επίσης δεν μπορεί να επικαλεστεί πως η παράνομη αυτή ιδιοποίηση έγινε για άλλο σκοπό. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση είναι υποχρεωμένος 24 ώρες πριν τη λήξη του συμβολαίου να δηλώσει στο σταθμό της εταιρείας ότι επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, καταβάλλοντας την αξία του αντίστοιχου μισθώματος.
Ελάχιστη μίσθωση: μία (1) μέρα είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται στο 1/5 της ημερησίας της.
Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί:
Με κάθε τρόπο που θα καταστήσει άκυρη την ασφάλισή του.
Για κάθε παράνομη μεταφορά αντικειμένου ή εμπορεύματος ή για κάθε σκοπό που ανάγεται στους Ελληνικούς νόμους.
Από κάθε πρόσωπο που παραβαίνει το νόμο για την ηλικία ενός οδηγού, ή οποιοδήποτε πρόσωπο που δήλωσε στην εκμισθώτρια ψευδές όνομα, ηλικία ή διεύθυνση.
Για μεταφορά προσώπου ή εμπορευμάτων έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής.
Από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τον μισθωτή που υπέγραψε το συμβόλαιο και των προσώπων που καθόρισε σαν συνοδηγούς και τα οποία πρέπει να είναι άνω των (23) είκοσι τριών ετών και κάτοχοι άδειας οδηγήσεως τουλάχιστον ενός έτους (1) και να έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη της εκμισθώτριας εταιρείας. Πρέπει ακόμα να αναγράφονται και να έχουν υπογράψει ως συνοδηγοί.
Για την ώθηση ή ρυμούλκηση άλλου οχήματος.
Σε αγώνες αυτοκινήτου αναγνωριστικές διαδρομές αγώνων ράλι ή σχετικών.
Για ταξίδια εκτός Πάρου χωρις τη συναίνεση της εκμισθώτριας.
Από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Ενάντια στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Για μεταφορά περισσοτέρων των 5 επιβατών.
Από το σύνολο των παρακάτω περιορισμών ο καθένας θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση.
Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να πληρώσει στην εκμισθώτρια:
Την ημερήσια πάγια επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης τις προαιρετικές ημερήσιες επιβαρύνσεις για την κάλυψη του απαλλασσόμενου ποσού ασφάλισης όπως και για την ασφάλιση του οδηγού και των επιβαινόντων καθώς και για κάθε άλλη επιβάρυνση που αναγράφεται στην πίσω σελίδα. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα με πλήρη καύσιμα αλλιώς επιβαρύνεται ανάλογα.
Όλα τα πρόστιμα και τα δικαστικά έξοδα από παράνομες σταθμεύσεις ή άλλες παραβάσεις που επιβλήθηκαν στο εν λόγω αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του παρόντος συμβολαίου.
Όλα τα έξοδα της εκμισθώτριας για την είσπραξη της αξίας του παρόντος μισθωτηρίου συμβολαίου (στα έξοδα περιλαμβάνεται λογική αμοιβή δικηγόρου όπου αυτή επιτρέπεται από το νόμο).
Τα έξοδα επισκευής του εν λόγω αυτοκινήτου για ζημιά που προκάλεσε με υπαιτιότητά του ο μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Δεν επιβαρύνουν τον μισθωτή τα έξοδα επισκευής ζημιάς εάν συμφωνήσει να καταβάλλει την ημερήσια επιβάρυνση για την ασφάλιση ΜΙΚΤΗΣ κάλυψης.
Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του μισθωτή εάν αυτός καλύπτεται από μικτή ασφάλεια υποχρεώνεται να καταβάλλει, 300€+16% ή 350€+16% ή 500€+16% ανάλογα την κατηγορία του αυτοκινήτου.
Η συναίνεση του μισθωτή αποδεικνύεται μόνο μέσω της μονογραφής του στον αντίστοιχο χώρο της πίσω σελίδας για αποδοχή μικτής ασφάλειας.
Ο μισθωτής καθώς και οι συνοδηγοί του όπως καθορίζεται από την παράγραφο 3 ασφαλίζονται με το παρόν συμβόλαιο μίσθωσης. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3 θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων που δεν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο έως του ποσού των (……)ευρώ. Ο μισθωτής συμφωνεί επίσης να προστατεύει τα συμφέροντα της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής του εταιρείας σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Σχετικά: α) Να καταγράφει ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων που σχετίζονται με το ατύχημα.
β) Να μην παραδέχεται ευθύνη ενοχή
γ) Να μην εγκαταλείπει το αυτοκίνητο χωρίς προφυλακτικά μέτρα.
δ) Να υποβάλλει τηλεφωνική αναφορά στην εκμισθώτρια και στη συνέχεια γραπτή αναφορά σ’αυτήν το συντομότερο δυνατόν.
ε) Να ειδοποιεί να παρευρεθεί η αστυνομία για την εξακρίβωση της ενοχής και την περίθαλψη των τραυματιών.
Η ασφάλεια δεν καλύπτει τον οδηγό μισθωτή ή οποιονδήποτε άλλον επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Εάν ο μισθωτής ζητήσει την ασφάλεια οδηγού και συνεπιβατών που προσφέρει η εκμισθώτρια και αποδεχτεί τη σχετική επιβάρυνση με την μονογραφή του στην αντίστοιχη θέση της πίσω σελίδας του παρόντος συμβολαίου (Ρ.Α.Ι.) θα καλύπτεται από τους όρους και για το ποσό που αναφέρονται στην ασφάλιση.
Ο μισθωτής απαλλάσσει τη μισθώτρια με το παρόν συμβόλαιο από την ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που εγκαταλείφθηκε αποθηκεύτηκε ή μεταφέρθηκε από το αυτοκίνητο από τον ίδιο ή από άλλον συνεπιβάτη όσο διαρκούσε η μίσθωση ή αφ’ότου επιστράφηκε το αυτοκίνητο στην εκμισθώτρια.
Η εκμισθώτρια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει κάθε προφύλαξη για άμεσα ή έμμεσα προκλήθηκε από τον μισθωτή. Τα έξοδα περισυλλογής και επαναπατρισμού του αυτοκινήτου βαρύνουν τον μισθωτή.
Ο μισθωτής συμφωνεί πως όλοι οι παραπάνω όροι θα ισχύσουν σε περίπτωση παρατάσεως του συμβολαίου ή σε περίπτωση ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.
Κάθε πρόσωπο που υπογράφει το παρόν συμβόλαιο για όνομα και λογαριασμού τρίτου θα ευθύνεται για τους όρους και για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εκμισθώτρια εταιρεία.
Είναι άκυρη κάθε προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλοίωση των παραπάνω όρων και συμφωνιών εκτος εάν συμφωνηθεί άλλο γραπτώς.
Τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα της επίλυσης κάθε διένεξης που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.

 Εκτύπωση